Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu i szkółkarstwo

HODOWLA LASU

Przeprowadzone na terenie nadleśnictwa w roku 2009 prace glebowo-siedliskowe, przyniosły sporo zmian w klasyfikacji siedlisk. Wzrósł udział siedlisk żyźniejszych, a plan urządzenia lasu na lata 2012-2021 określił większy udział rębni częściowych niż zupełnych.

Średnioroczne zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu, zawarte planie urządzenia lasu na lata 2012-2021 przedstawiają się następująco:

   I. Odnowienia i zalesienia - 213 ha, w tym:

  1. na powierzchni otwartej - 82 ha,  
  2. pod osłoną drzewostanu - 131 ha, z czego:
  • po rębni złożonej - 86 ha,
  • dolesienia luk - 1 ha,
  • wprowadzanie II piętra - 44 ha,

   II. Zabiegi pielęgnacyjne - 560 ha, w tym:

  • pielęgnowanie gleby - 209 ha,
  • czyszczenia wczesne - 170 ha,
  • czyszczenia późne - 181 ha 

W ostatnich latach nadleśnictwo coraz częściej wykorzystuje  naturalny sposób odnowienia lasu.  W latach 2012-2018 zainicjowano i uznano odnowienia naturalne na powierzchni 205 ha.

 

NASIENNICTWO I SZKÓŁKARSTWO

Nasiona do produkcji sadzonek głównych gatunków lasotwórczych, wykorzystywanych do odnowień, pozyskiwane są w obiektach zarejestrowanych w Biurze Nasiennictwa Leśnego. Baza nasienna Nadleśnictwa Przasnysz  wg. stanu na 1.01.2018 roku przedstawia się następująco:

Gatunek

 

 

Region pochodzenia*

Rodzaj obiektu

Wyłączone drzewostany nasienne [ha]

Gospodarcze drzewostany nasienne [ha]

Drzewostan zachowawczy [ha]

Drzewa mateczne [szt]

Źródła nasion                      [szt]

Sosna zwyczajna

So40

10,14

175,18

9,49

 

 

Brzoza brodawkowata

Brz40

 

13,83

 

 

 

Dąb szypułkowy

Dbs40

 

17,79

 

 

 

Olsza czarna

Ol40

 

7,41

 

3

 

Lipa  drobnolistna

 

 

2,53

 

 

 

Grab zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Klon jawor

 

 

 

 

 

1

Klon zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Jesion wyniosły

 

 

 

 

 

1

Czereśnia ptasia

 

 

 

 

 

1

Razem

 

10,14

216,74

9,49

3

5

 

* -  region pochodzenia oznacza się symbolem gatunku i dwucyfrową liczbą; pierwsza cyfra oznacza numer krainy przyrodniczo-leśnej, w której znajduje się region, druga różnicuje regiony na regiony zwykłe (0) i mateczne (1-9).

Sadzonki produkowane są w szkółce leśnej położonej w leśnictwie Przasnysz -  oddział 636, w pobliżu miejscowości Wyrąb Karwacki. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 544,2 ar. Nadleśnictwo produkuje na  potrzeby własne i prywatnych odbiorców podstawowe lasotwórcze gatunki iglaste i liściaste oraz gatunki drzew i krzewów biocenotycznych.  Rocznie produkujemy ok. 2 mln sadzonek.

 

Tekst: Katarzyna Tarkowska, Nadleśnictwo Przasnysz