Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADZOROWANE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Lasy niepaństwowe na terenie Nadleśnictwa Przasnysz

Obszar w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa jest regionem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 65% powierzchni. W dużej części są to gleby V-VI klasy rolniczej (gm. Jednorożec, Chorzele).

Cechą charakterystyczną w strukturze gruntów leśnych na terenie Nadleśnictwa jest duży udział własności prywatne w ogólnej powierzchni lasów w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa wynoszą blisko 42% powierzchni.

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 11269,90 ha: powiat przasnyski 9 905,25 ha, powiat mławski 1 218,12 ha, powiat ciechanowski 146,53 ha.

Najmniejsza lesistość – 4,7 % jest w gminie Grudusk, największa w gminie Jednorożec – 43,7%. W Nadleśnictwie w ostatnich 10 latach zalesiono ok. 1000 ha. Zalesienia koncentrują się głownie w lasach niepaństwowych – ponad 900 ha. Z każdym rokiem zwiększa to lesistość o ok. 0,1%. Przy perspektywicznym założeniu zalesienia gruntów porolnych lesistość omawianego obszaru może zwiększyć się nawet do 40%.